ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Współwłasność nieruchomości występuje wówczas, gdy własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom – art. 195 Kodeksu cywilnego (np. gdy ojciec podaruje działkę gruntu dwóm synom po 1/2 części).
Likwidacja współwłasności nieruchomości następuje przez zniesienie współwłasności, które może nastąpić w drodze umowy lub na skutek prawomocnego postanowienia sądu. Umowa znosząca współwłasność nieruchomości musi być zawarta w formie aktu notarialnego. Sposób zniesienia współwłasności określają współwłaściciele w umowie (np. podział fizyczny, przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli ze spłatą dla pozostałych).
Każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności w dowolnym czasie. Współwłaściciel nie może się zrzec tego uprawnienia, jednakże może być ono wyłączone przez czynność prawną (np. umowę) na czas nie dłuższy niż 5 lat z możliwością przedłużenia okresu.