Dokumenty

Aby ułatwić Państwu załatwianie spraw w kancelarii, przygotowaliśmy wykaz podstawowych dokumentów, bez których załatwienie tych spraw będzie niemożliwe.

Bardzo ważne jest, by dokumenty były aktualne i w oryginale. Przy dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych konieczne jest okazanie notariuszowi ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość (dowód osobisty lub paszport).

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tego jakie dokumenty należy przygotować, by pozytywnie i sprawnie załatwić sprawę u notariusza, zapraszamy do kontaktu z kancelarią.

Zwracamy uwagę, iż poniższy wykaz jest orientacyjny, a ostateczną listę niezbędnych dokumentów do dokonania czynności notarialnej ustala notariusz każdorazowo przed jej dokonaniem, mając na względzie rodzaj i zawiłość sprawy, a także indywidualne podejście do każdej z nich.

INFORMACJE DODATKOWE:

Zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego jest wymagane, jeżeli sprzedający nabył przedmiot umowy w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego, darowizny, polecenia darczyńcy, zasiedzenia, nieodpłatnego zniesienia współwłasności, zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu nieodpłatnej renty, użytkowania oraz służebności dokonanej po dniu 1 stycznia 2007 roku.

W przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, zaświadczenie z urzędu skarbowego jest zawsze wymagane.

 

Jeżeli notariusz po wglądzie do księgi wieczystej stwierdzi, że nabycie nastąpiło na podstawie dziedziczenia, wówczas zażąda takiego zaświadczenia. Jeżeli zbywca zgubi lub nie znajdzie w posiadanych dokumentach odpisu postanowienia

o stwierdzeniu nabycia spadku, to przed udaniem się do urzędu skarbowego będzie musiał zamówić taki odpis w sądzie cywilnym, gdzie toczyła się sprawa

o stwierdzenie nabycia spadku.

Zaświadczenie z urzędu skarbowego jest potrzebne niezależnie od tego, czy osoba dziedzicząca czy obdarowana jest zwolniona od podatku lub nastąpiło przedawnienie.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu gruntu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub jego braku albo też decyzja
  o warunkach zabudowy oraz zaświadczenie, że grunt jest bądź nie położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,
 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział.
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm – aktualny odpis
  z KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia; w przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobiercy
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie że lokal jest bądź nie jest położony na obszarze objętym uchwałą o rewitalizacji lub Specjalnej Strefie Rewitalizacji.
 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), w przypadku firm – aktualny odpis
  z KRS lub wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,
 • numer księgi wieczystej, jeżeli została założona,
 • podstawa nabycia, np. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny; prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. W przypadku spadkobrania łącznie
  z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców
  z obowiązku podatkowego,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania),
 • numer księgi wieczystej, opis nieruchomości.
 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia).
 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu.
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • dane osobowe przyjmującego lub odrzucającego spadek (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, numer i seria dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia),
 • dane osobowe pozostałych spadkobierców ustawowych.
 • akt zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL zmarłego,
 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne).
 • podstawa poddania się egzekucji, np. umowa najmu, umowa o dofinansowanie – do okazania,
 • odpis z krajowego rejestru sądowego (wydruk) numer KRS, NIP, REGON,
 • uchwała zgromadzenia wspólników wyrażająca zgodę na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości, bądź inne zgody wymagane w umowie spółki,
 • umowa spółki, akt założycielski spółki, statut spółki – do okazania,
 • w przypadku przedsiębiorców wydruk z centralnej ewidencji działalności gospodarczej, NIP, REGON.
 • odpis skrócony aktu małżeństwa,
 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).
 • umowa majątkowa małżeńska (intercyza) lub wyrok rozwodowy,
 • w zależności jakiej nieruchomości bądź lokalu będzie dotyczył podział, dokumenty, takiej jak w przypadku zbycia danej nieruchomości lub lokalu.
 • podstawa określająca wierzytelność, np. umowa kredytu, umowa pożyczki – do okazania,
 • zaświadczenie z banku w przypadku kredytu bankowego (jeżeli bank wydaje takie zaświadczenia),
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości lub prawa.

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.