ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – INTERCYZA (ART. 47-515 KODEKSU RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO)

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nie objęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Małżonkowie mogą zmienić obowiązujący ich ustrój majątkowy, zawierając umowę w formie aktu notarialnego, którą mogą wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć, albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Małżonkowie mogą umowę majątkową zmienić lub rozwiązać. Jeżeli rozwiązanie umowy nastąpi w czasie trwania małżeństwa pomiędzy małżonkami powstaje wspólność ustawowa, chyba, że małżonkowie postanowią inaczej.
Umowę majątkową małżeńską (nazywaną również intercyzą) można także zawrzeć przed zawarciem związku małżeńskiego.