UMOWA ZAMIANY (ART. 603 – 604 KODEKSU CYWILNEGO)

W umowie zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie do przeniesienia własności innej rzeczy (art. 603 Kodeksu cywilnego). Do umowy zamiany stosuje się odpowiednio przepisy o umowie sprzedaży (art. 604 Kodeksu cywilnego). W związku z powyższymi regulacjami do umowy zamiany nieruchomości odnoszą się uwagi poczynione przy umowie sprzedaży nieruchomości. Jeżeli wartości zamienianych nieruchomości (lub praw) są różne, strony mogą zastosować dopłatę w celu wyrównania ich wartości.