Czynności notarialne

Akty i dokumenty powinny być sporządzone przez notariusza w sposób zrozumiały dla klienta i przejrzysty, a notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów wszystkich stron umowy oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek odmówić dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem oraz jest obowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.

Notariusz dokonuje czynności notarialnych także poza siedzibą kancelarii, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Kancelaria dokonuje następujących czynności notarialnych:

  • sporządzanie aktów notarialnych,
  • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzanie poświadczeń (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu; wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem; daty okazania dokumentu; pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
  • doręczanie oświadczeń,
  • spisywanie protokołów (spółek prawa handlowego oraz protokołów w celu stwierdzenia przebiegu czynności zdarzeń wywołujących skutki prawne),
  • sporządzanie protestów weksli i czeków,
  • przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,
  • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • sporządzanie na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
  • sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów