Testament notarialny

Jedną z najpopularniejszych czynności notarialnych dokonywanych w kancelarii notarialnej jest sporządzanie testamentu. Testament notarialny to czynność prawna, w której spadkodawca (osoba zapisująca komuś spadek) rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci. W treści testamentu notarialnego określona zostaje osoba / osoby, które spadkodawca powołuje do spadku.

Testament sporządzony przez notariusza jest gwarancją dla spadkodawcy (testatora), że jego majątek po śmierci trafi do osoby / osób wskazanych w testamencie. Jeżeli spadkodawca nie sporządził testamentu, stosuje się ogólne zasady dziedziczenia opisane w kodeksie cywilnym.

Testament notarialny może zawierać rozporządzenia majątkiem tylko i wyłącznie jednej osoby – nie ma możliwości sporządzenia testamentów wspólnych (np. przez oboje małżonków). Testament może sporządzić osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli musi być osobą pełnoletnią i nie być ubezwłasnowolniona.

 

Warto podkreślić, że testament można w dowolnym momencie zmienić lub odwołać – testament sporządzony dziś można modyfikować aż do śmierci, poprzez odwołanie go w całości lub jego poszczególnych postanowień bądź przez zniszczenie go lub pozbawienie go cech, od których zależy jego ważność. Odwołanie testamentu może nastąpić także w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament u notariusza.

 

Kodeks cywilny wyróżnia testamenty zwykłe i szczególne. Istnieją następujące formy testamentów zwykłych:

 

  1. Testament holograficzny (własnoręczny) – jest to dokument spisany samodzielnie przez spadkodawcę, odręcznie, opatrzony dodatkowo datą i podpisem spadkodawcy.
  2. Testament notarialny – jest to dokument sporządzony przez notariusza i ma formę aktu notarialnego. Taki dokument może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów, na życzenie spadkodawcy, dzięki czemu łatwiej będzie do niego dotrzeć po śmierci spadkodawcy. Tylko testament notarialny może zawierać zapis windykacyjny, na podstawie którego oznaczona osoba nabędzie przedmiot zapisu windykacyjnego z chwilą otwarcia spadku (śmierci spadkodawcy).
  3. Testament allograficzny (ustny) – oświadczenie ostatniej woli – to bardzo specyficzna forma testamentu, który jest sporządzany w formie ustnego oświadczenia ostatniej woli, w obecności dwóch świadków wobec wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu albo gminy bądź też kierownika urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie spadkodawcy musi być spisane w protokole z podaniem daty jego sporządzenia.

TESTAMENT NOTARIALNY jest dla testatora (spadkodawcy) najbezpieczniejszą z wyżej wymienionych form sporządzenia testamentu. Jest on sporządzany przez notariusza w obecności spadkodawcy – notariusz będący tutaj osobą pełniąca funkcję publiczną dba o to, by testament był sporządzany zgodnie z przepisami prawa i wolą testatora.

Testament

Testament

Skorzystaj z naszych usług notarialnych

W naszej kancelarii, każdy dokument traktujemy z najwyższą starannością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że zaufanie i bezpieczeństwo prawne to fundamenty, na których opiera się każda czynność notarialna. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci czuli się pewnie i zrozumieli każdy aspekt świadczonej przez nas usługi.