UMOWA DAROWIZNY (ART. 888-902 KODEKSU CYWILNEGO)

Darowizna to umowa, na mocy której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swego majątku. Dokonanie darowizny wymaga zgody obdarowanego. Jeżeli przedmiotem darowizny jest nieruchomość, prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub spadek dla swej ważności umowa darowizny wymaga zachowania formy aktu notarialnego.
Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności (art. 898 § 1 Kodeksu cywilnego).
Po otrzymaniu darowizny obdarowany może być zobowiązany do zapłaty zachowku (lub jego uzupełnienia) uprawnionemu, jeżeli ten nie może otrzymać należnego mu zachowku od spadkobiercy lub osoby, na której rzecz został uczyniony zapis windykacyjny, a darowizna został doliczona do spadku (art. 1000 Kodeksu cywilnego).