POŚWIADCZENIA

Jedną z czynności często dokonywanych przez notariusza, również w kancelarii notarialnej Romana Śmiałka w Zielonej Górze, są różnego rodzaju poświadczenia. W myśl przepisów ustawy prawo o notariacie, notariusz może poświadczać między innymi:

WŁASNORĘCZNOŚC PODPISU

W sytuacji gdy konieczne jest potwierdzenie własnoręczności podpisu, w kancelarii notarialnej należy złożyć podpis na wskazanym dokumencie. Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, że wskazana osoba już wcześniej w pewnych okolicznościach złożyła podpis na dokumencie, notariusz musi na miejscu potwierdzić wiarygodność podpisu.  Osoba, która chce potwierdzić swój podpis, musi stawić się
w kancelarii z dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport). Takie poświadczenie własnoręczności podpisu najczęściej potrzebne jest do wystawiania pełnomocnictw do czynności prawnych, do umów i oświadczeń oraz w przypadku wymaganych prawem wzorów podpisów członków różnych organów i instytucji.

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU, WYCIĄGU LUB KOPII Z OKAZANYM DOKUMENTEM

Notariusz poświadcza zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem. Celem takiej czynności jest stwierdzenie, że dokument taki jest zgodny z oryginałem pod względem treściowym.

DATA PEWNA, czyli data okazania dokumentu

Notariusz może poświadczyć również datę na okazanym mu dokumencie. Jeśli zajdzie taka potrzeba, notariusz może poświadczyć nawet godzinę i minutę okazania dokumentu. Poświadczenie musi zawierać: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, która okazała dokument.

POZOSTAWANIE OSOBY PRZY ŻYCIU

Notariusz może dokonać czynności stwierdzającej, iż dana osoba żyje lub pozostaje w określonym miejscu w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii albo w razie przekonania się o tym fakcie poza kancelarią. W poświadczeniu notariusz ustala tożsamość tej osoby oraz czas (tj. dzień, a w razie potrzeby godzinę, a nawet minutę) stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu. Takie poświadczenie najczęściej sporządza się w związku z wypłatą zagranicznych świadczeń rentowych.